Hướng dẫn thêm IPv6 cho Cloud Server

Các server được tạo trước đây, mặc định chỉ sử dụng IPv4. Bài viết này sẽ hướng dẫn thêm IPv6 cho các server đó để đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng sử dụng cả IPv4 và IPv6 cho server.

1. Thêm mới Interface IPV6

Trên trang dashboard https://manage.bizflycloud.vn, chọn Cloud Server để hiện danh sách các server có sẵn.

Chọn server cần thêm IPV6

Trong trang thông tin server, click chọn Mạng

Click chọn Gắn thêm IPv6

2. Cấu hình trên server

Phụ thuộc vào hệ điều hành trên server sẽ có những cấu hình khác nhau, sau đây là cấu hình cụ thể cho từng hệ điều hành. Cấu hình này sẽ thực hiện trực tiếp trên server. Trong hướng dẫn này ta có network interface IPV6 mới thêm là eth2.

2.1. Hệ điều hành CentOS

Bước 1: Chỉnh sửa file network config
vi /etc/sysconfig/network

Thêm vào dòng sau:
NETWORKING_IPV6=yes

 

 

 

Bước 2: Chỉnh sửa các file cấu hình interface

– Tạo file cấu hình cho interface IPv6 mới tạo :

touch /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2  ( Thay eth2 bằng tên tương ứng với interface IPV6 mới được thêm ).

– Cấu hình cho interface bằng cách điền vào file trên với nội dung như sau:

TYPE="Ethernet"

DEVICE="eth2"

ONBOOT="yes"

BOOTPROTO="dhcp"

IPV6INIT=yes

DHCPV6C=yes

 

 

 

 

Bước 3: Khởi động lại network service

sudo service network restart

Kiểm tra interface mới

Lệnh ip a

Bước 4: Kiểm tra ping ipv6

ping6 <ipv6>

Ví dụ: ping6 google.com.vn

2.2 Hệ điều hành Ubuntu 16.04

Bước 1: Chỉnh sửa file cấu hình của các  card mạng

Thêm cấu hình enable IPv6 cho các card mạng cũ và card mạng mới tạo (Ví dụ : ở đây là eth2 )

Sửa file: /etc/network/interfaces

auto eth2

iface eth0 inet6 dhcp

Chú ý: Việc thêm cấu hình inet6 vào các card mạng khác để phòng trường hợp khi card mạng thay đổi, server vẫn nhận IPv6 cho những card mạng có hỗ trợ IPv6 và đã được cấu hình enable IPv6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Khởi động lại network service

sudo service networking restart

Kiểm tra interface mới

Lệnh ip a

 

 

 

 

Bước 3: Kiểm tra ping ipv6

ping6 <ipv6>

Ví dụ: ping6 google.com.vn

 

 

 

2.3 Hệ điều hành Ubuntu 18.04

Bước 1: Chỉnh sửa file cấu hình của các card mạng

Sửa file: /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

Thêm cấu hình cho interface ipv6 mới tạo eth2:

dhcp4: true

Thêm cấu hình ipv6 cho các interface

dhcp6: true

Chỉnh sửa file: /etc/netplan/01-netcfg.yaml

Thêm cấu hình cho interface ipv6 mới tạo eth2:

ethernets:

    eth2:

      dhcp4: yes

Thêm cấu hình ipv6 cho các interface

dhcp6: yes

Bước 2: Khởi động lại network service

service networkd-dispatcher restart

Kiểm tra interface mới

Lệnh : ip a

Bước 3: Kiểm tra ping IPv6IP

ping6 <ipv6>

Ví dụ: ping6 google.com.vn

2.4 Hệ điều hành Window

Bước 1Tắt RandomID

Chạy lệnh :

netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disabled

để không cho Windows sử dụng RandomID

Bước 2: Kiểm tra ping ipv6

ping -6 <ipv6>

Ví dụ: ping -6 google.com.vn

2.5. Hệ điều hành Debian

Bước 1: Chỉnh sửa file cấu hình của các  card mạng

vi /etc/network/interfaces

Thêm cấu hình cho interface ipv6 mới tạo ( ở đây là interface eth2 )

auto eth2

iface eth0 inet6 dhcp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Khởi động lại network service

sudo service networking restart

Kiểm tra interface mới :  ip a

Bước 3: Kiểm tra ping ipv6

ping6 <ipv6>

Ví dụ:

ping6 google.com.vn

Rate This Article

(2 out of 2 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.