Tính phí khi đổi cấu hình, xóa server

1. Tính phí khi xóa server

Khi xóa server, hệ thống tự động tính chi phí mà server ĐÃ SỬ DỤNG (từ kì thanh toán của server đến ngày xóa) theo số giờ đã chạy.

+ Nếu bạn đã thanh toán hóa đơn của server:
Hóa đơn cũ đã thanh toán vẫn được giữ nguyên trên hệ thống.
Ngay sau khi xóa server, hệ thống phát sinh một hóa đơn mới phát sinh một hóa đơn mới có giá trị âm và bằng số tiền còn dư => hóa đơn này sẽ có trạng thái đã thanh toán, đồng thời hệ thống tự động trả số tiền dư này về Balance của bạn.

+ Nếu bạn chưa thanh toán:
Ngay sau khi xóa server, hệ thống xóa hóa đơn cũ, đồng thời chi phí mà server đã sử dụng sẽ được đưa vào hóa đơn trả sau phát sinh vào kỳ thanh toán.
 

2. Tính phí khi đổi cấu hình server

Khi bạn đổi cấu hình server, hệ thống tự động tính phí mà server ĐÃ SỬ DỤNG (từ kì thanh toán của server đến ngày đổi cấu hình) theo số giờ đã chạy.

+ Nếu bạn đã thanh toán hóa đơn của server:
Hóa đơn cũ đã thanh toán vẫn được giữ nguyên trên hệ thống.
Ngay sau khi thay đổi cấu hình, hệ thống phát sinh một hóa đơn mới với mục đích hoàn trả nếu giảm cấu hình hoặc truy thu chi phí nếu tăng cấu hình.

  • Giảm cấu hình server: Phát sinh một hóa đơn mới có giá trị âm và bằng số tiền còn dư => hóa đơn này sẽ có trạng thái đã thanh toán, đồng thời hệ thống tự động trả số tiền dư này về Balance của bạn.
  • Tăng cấu hình server: Phát sinh một hóa đơn mới bằng số tiền phát sinh thêm (số tiền dương) => hóa đơn này có trạng thái chưa thanh toán.

+ Nếu bạn chưa thanh toán:
Ngay sau khi đổi cấu hình, hóa đơn cũ sẽ bị xóa, đồng thời hóa đơn mới được phát sinh bao gồm 2 khoản phí: phí server đã sử dụng (tính từ kì thanh toán cho đến khi thay đổi cấu hình) + phí thanh toán kỳ đầu cho cấu hình mới (tính từ khi thay đổi cấu hình cho đến kỳ thanh toán của bạn).
Bạn có 7 ngày để thanh toán hóa đơn này.

Rate This Article

(37 out of 61 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.